Ana Sayfa
   Gemi İsim Talebi
   Gemi İsim Kriterleri
   Başvuru Takip
   Yardım

 

GEMİ İSİM TALEBİNDE, ONAYINDA VE TERKİNİNDE ARANACAK KRİTERLER

A- MÜRACAAT;

Müracaatlar, doğrudan Sicil Liman Başkanlığına yapılır.

B- TALEP DİLEKCESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR;
           
Talep sahibince, EK-A'daki matbu dilekçe doldurularak Sicil Liman Başkanlığına verilir.

 • Talep dilekçesi;
 •      a) Gemi sahibi tarafından verilmiş ise, imzalanmış,

       b) Firma yetkilisi tarafından verilmiş ise, imzalanmış, mühürlenmiş/kaşelenmiş,

       c) Yetkilinin vekili tarafından imzalanmış ise, yetkilendirme yazısı, kararı veya vekalet      örneğinden birisi, belge suret ise, noter tasdikli  veya aslının suret ile birlikte ibrazı halinde      Liman Başkanlığı tarafından "aslı gibidir" ibaresi yazılarak onaylanmış sureti,

       d) İsim talep eden kişi/firma geminin sahibi değil ise; geminin sahibi/işleticisinden alınacak      yeni isim talep etmeye, geminin mevcut ismini değiştirme işlemlerini yapmaya      yetkilendirildiklerini belirtir "Yetki Belgesi"nin aslı,

        olacaktır.

 • Talep dilekçesi ekinde, Talep dilekçesinde beyan edilen şahıs/firma/gemi ile ilgili bilgileri doğrulayan belgelerin aslı veya belge suret ise, noter tasdikli  veya aslının suret ile birlikte ibrazı halinde Liman Başkanlığı tarafından "aslı gibidir" ibaresi yazılarak onaylanmış sureti verilecektir.

C- İSİM SEÇİMİNDE UYGULANACAK KURALLAR;

A- Genel kurallar;

 • Talep edilen isim daha önceden verilmemiş ve halen sicile kayıtlı olmamalıdır.
 • Gemi sahibi/işleticisi talep ettiği ismin onaylanmasından sonra  2 ay içerisinde sicile kaydettirmek mecburiyetindedir. Bu süre içinde işlem yapılmadığı takdirde verilen isim iptal olunur.
 • Geminin yeni satın alınması durumunda donatan isterse yeni isim talebinde bulunabilir. Gemiyi satan donatan sattığı gemi isminin değiştirilmesini veya iptalini talep edemez.
 • Satış  haricinde, çok özel bir gerekçe olmadığı ve bu gerekçe belgelenemediği durumda gemi ismi değişikliği talep edilemez. Satış durumunda ise, satış tarihinden itibaren 3 ay içerisinde talep edilmek kaydıyla gemi isim değişikliği yapılabilecektir.
 • Kaçakçılığa karışmış olan gemilerin isimleri değiştirilmez. Ancak, geminin Mahkeme kararı veya Cebri İcra yolu ile satışlarında yeni satın alan şahıs/firma yetkilisi tarafından talep halinde isim değiştirilir.
 • Terkin edilen isim 1 yıl süre ile bloke tutulur. Bu süre içerisinde önceki malik tarafından talep edilmesi durumunda onaylanır.

B- Yazımla ilgili kurallar;

 • İsimlerin yazılışlarının imla kurallarına uygun olması gerekir. Tereddüt halinde; Türkçe kelimelerde Türk Dil Kurumunun WEB sayfasındaki www.tdk.gov.tr adresinden veya MEB onaylı imla klavuzlarından, yabancı kelimelerde sözlüklerden veya WEB'deki ilgili sayfalardan yararlanılır.
 • İsimlerin tamamı büyük harflerle yazılır.
 • İsmin sonuna hiçbir noktalama işareti konulmaz.
 • İsimden sonra romen rakamı römorkörler haricinde konulmaz. Römorkörlerde isim ile romen rakamı arasına bir karakter boşluk ( ) veya tire (-) işaretlerinden biri  yazılır (SÖNDÜREN II veya SÖNDÜREN-II) gibi.
 • İsimden önce rakam yazılmaz. Rakam verilmesi gereken durumlarda (aynı isimden birden fazla olması gibi) isim ile rakam arasına bir karakter boşluk ( ) veya tire (-) işaretlerinden biri yazılır (DENİZ 1, KAPTAN 3,DENİZ-1, KAPTAN-3) gibi  ve rakamdan sonra harf ilavesi yapılmaz.
 • İsim içerisinde harfle kısaltma var ise, kısaltma harfinden sonra bir karakter boşluk ( ) veya nokta (.)  konduktan sonra isim yazılır (A DENİZ, H KAPTAN,A.DENİZ, H.KAPTAN) gibi.
 • İsim, firma veya kişi isimlerinden oluşan iki kelimenin  kısaltılmasıyla oluşacaksa ve iki kelimenin ayrımı yapılmak isteniyorsa, araya bir karakter boşluk ( ) veya nokta (.) konarak isim yazılır (İSTANBUL DENİZCİLİK, İS DEN veya İS.DEN) gibi.
 • Yazım kurallarına göre bileşik yazılmayan isimlerde ve birden fazla kelimeden oluşan isimlerde  her kelime arasına bir boşluk verilir (FATİH REİS, HASAN KAPTAN) gibi.
 • İsmin sonuna bir veya birkaç harften oluşan, tek başına mana ifade etmeyen,  fakat herhangi bir kelimenin kısaltması olan harf yada harf dizini eklendiğinde, kelimeden sonra bir karakter boşluk ( ) veya tire (-) işaretlerinden biri konduktan sonra harf ya da harf dizini eklenir. Ancak, yazılacak harfler romen rakamlarından (I,L,M,X,V gibi) olmaması gerekmektedir (KAPTAN S, NUMAN ST ,KAPTAN-S, NUMAN-ST) gibi.
 • İsim sonuna eklenecek harfler (') veya (/ ) işaretiyle ayrılmaz DENİZ'S, DENİZ/S gibi.
 • İsim içindeki kelimeler arasına ( & # / + ) gibi işaretler konulmaz.

D- SİCİL LİMAN BAŞKANLIĞI DEĞERLENDİRMESİ;

Sicil Liman Başkanlığı, talep dilekçesi ve ekinde verilen, şahıs/firma/gemi ile ilgili beyan edilen bilgileri doğrulayan belgeleri dosyasına konmak üzere talep sahibinden aldıktan sonra,     gerekli değerlendirmesini de yaparak, EK-B' deki hazır matbu dilekçeyi doldurup imzalayıp, Deniz Ticareti Genel Müdürlüğüne onay için gönderir.
Genel Müdürlüğümüzce onaylanmış isim,  2 ay içerisinde sicile kaydedilmediği takdirde, Sicil Liman Başkanlığı tarafından iptal edilmesi için Genel Müdürlüğümüze bildirilir.

E- ONAY;


Gemi ismi ile ilgili talep Deniz Ticareti Genel Müdürlüğüne ulaştığında en kısa sürede gerekli araştırma ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra ismin verilmesi ile ilgili bir engel olmadığı takdirde, uygun olan  isim onaylanarak ilgili Sicil Liman Başkanlığına gönderilir.

            Bu kriterlere aykırı olan, önceki uygulamalar emsal gösterilemez.

Copyright © 2006 T.C. Ulastirma, Denizcilk ve Haberlesme Bakanligi