SORULARLA BAĞLAMA KÜTÜĞÜ
1- BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE HANGİ GEMİ, DENİZ VE İÇ SU ARAÇLARI KAYDEDİLECEKTİR ?

(1) Bağlama kütüğüne;

 

    a) 18 GRT’nin altındaki tüm ticari gemiler,

 

    b) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun bayrak çekmeye ilişkin hükümlerine bağlı olmaksızın; boyu ve gros tonilatosu ne olursa

           olsun ticari amaçla işletilen deniz ve iç su araçları ile özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçları zorunlu olarak

           kaydedilir.

 

(2) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun bayrak çekmeye ilişkin hükümlerine bağlı olmaksızın yabancı uyruklu gerçek kişilere ait

       özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçları talep olması ve İdare tarafından uygun bulunması halinde kayıt edilir.

2- BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYIT YAPTIRMAK VE RUHSATNAME ALMAK ZORUNLUMUDUR ? 

Bu Yönetmelik kapsamındaki gemi, deniz ve iç su araçlarının mâlik veya işletenleri, gemi, deniz ve iç su araçlarını bağlama kütüğüne kayıt ettirmek ve ruhsatname almak zorundadır.

3- BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYIT YAPTIRMAK VE RUHSATNAME ALMAK İÇİN HANGİ TARİHE KADAR 
    BAŞVURACAĞIM ? BAŞVURUDA BULUNMADIĞIM TAKDİRDE NE OLUR?

5897 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan gemi, deniz ve iç su araçlarının bağlama kütüklerine  kayıt edilebilmesi için, mâlik veya işletenlerinin 30/12/2009 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.

 

Bu tarihte kadar başvurulmaması halinde, re’sen tescil ve idari para cezası verilmesine ilişkin hükümler uygulanır.

4- İLK DEFA KAYIT EDİLECEK VEYA KAYIT DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK GEMİ, DENİZ VE İÇ SU ARAÇLARI İÇİN BAŞVURU
    SÜRESİ NE KADARDIR ?

İlk defa kayıt edilecek veya kayıt değişikliği yapılacak gemi, deniz ve iç su araçları için, iktisap veya kayıt değişikliğini gerektiren işlem tarihinden itibaren bir ay içerisinde yazılı olarak ilgili başkanlığa başvurulur.

5- GEMİ, DENİZ VEYA İÇ SU ARACIMI KAYDETTİRECEĞİM BAĞLAMA KÜTÜĞÜNÜ KENDİM SEÇEBİLİRMİYİM ?

Mâlik veya işleten, gemi, deniz ve iç su aracını istediği bağlama kütüğüne kaydettirebilir.

6- BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYIT AŞAMALARI NELERDİR ?
a) Gemi, deniz ve iç su aracı için internet üzerinden isim talebinde bulunulması ve ad onayının alınması,

b) Tonaj ölçümü için ilgili Liman Başkanlığına müracaat edilmesi,

c) Liman Başkanlığınca tonaj ölçümünün yapılarak, t
onilato belgesinin düzenlenmesi,

d) Bağlama kütüğüne kayıt için talep dilekçesi ile müracaat edilmesi,

e) Bağlama kütüğüne kayıt işleminin tamamlanarak ruhsatnamenin düzenlenmesi. 
7- GEMİ, DENİZ VE İÇ SU ARACI İÇİN NASIL İSİM TALEBİNDE BULUNACAĞIM ?
İlk defa kayıt edilecek gemi, deniz ve iç su araçlarının malikleri kayıt talebinden önce ölçümü yapacak liman başkanlığına başvurarak isim onayı almak zorundadır. Bunun için önce teknesini vereceği isim için internet üzerinden talepte bulunması gerekmekte olup, gemi, deniz ve iç su araçlarına isim talebi başvurusunun internet üzerinden yapılması zorunludur. Bu çerçevede, Müsteşarlığımızın resmi internet sitesine girilerek online işlemler (http://www.denizcilik.gov.tr/tr/online.asp) bölümündeki “Gemi İsim İşlemleri” linkinden veya direkt olarak https://atlantis.denizcilik.gov.tr/gemi_isim/web/basvuru_ana.asp adresinden isim onayı başvurusu yapılmaktadır. İlgili internet sayfasına girilmesiyle birlikte tüm işlemlerin adım adım nasıl yapılacağı detaylarıyla anlatılmaktadır.

İlk defa kayıt edilecek gemi, deniz ve iç su aracının mâliki veya işleteni, kayıt talebinden önce, seçtiği adın mükerrer olup olmadığının teyidini elektronik ortamda yapar. Programca hazırlanan talep dilekçesinden çıktı alarak, isim teyidiyle birlikte talep tarihinden itibaren iki ay içerisinde onaylanması için ilgili başkanlığa iletir. Başkanlık talebi değerlendirerek sonuçlandırır.

İdare tarafından onaylanmış ad, onay tarihinden itibaren iki ay içinde kullanılmadığı takdirde, sistem tarafından otomatik olarak serbest bırakılır.
8- GEMİ, DENİZ VE İÇ SU ARACI BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYIT EDİLDİKTEN SONRA İSİM DEĞİŞİKLİĞİ
     YAPILABİLİR Mİ ?
Başkanlıklarda tutulan bağlama kütüklerine kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçlarının adı, ilgilinin talebi, İdarenin onayı ile değiştirilebilir. Satış veya çok özel bir gerekçe olması ve bu gerekçenin belgelenmesi halleri dışında isim değişikliği yapılmaz. Satış yapılması halinde, yeni mâlik satış tarihinden itibaren üç ay içinde bu hakkını kullanabilir.

Bağlama kütüğüne kayıtlı olan gemi, deniz ve iç su araçlarının ad değişikliklerinde mâlik veya işleten, seçtiği yeni adın mükerrer olup olmadığının teyidini elektronik ortamda yapar. Programca hazırlanan talep dilekçesinden çıktı alarak, isim teyidi ve değişiklik gerekçesine ait belgeler ile bağlama kütüğünü tutan başkanlığa müracaat eder. İlgili başkanlık, yapılan talebi değerlendirerek olumlu bulunması halinde değerlendirmek üzere elektronik ortamda İdareye gönderir. Talep dilekçesi ve ilgili belgeler daha sonra gönderilir.

9- TONAJ ÖLÇÜMÜ YAPTIRMAK VE TONİLATO BELGESİ ALMAK İÇİN NE YAPMAM GEREKİYOR ?
Bulunduğunuz yer hangi Liman Başkanlığının görev sahasında ise teknenizin tonajını ölçtürmek için o Liman Başkanlığına başvurmanız gerekmekte olup, şayet tekneniz herhangi bir Liman Başkanlığının bulunmadığı bir iç suda ise yetkili belediyeden hangi Liman Başkanlığına müracaat etmeniz gerektiğini öğrenebilir ve tonaj ölçümü için ilgili Liman Başkanlığına başvurabilirsiniz.

Müracaat sırasında ibraz edilecek belgeler;

a) Tonilato ölçüm talebini içeren dilekçe,

b) 23/8/2007 tarihli ve 26622 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının İnşası, Tadilatı, Bakım-Onarımlarında
     Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik kapsamında yeni inşa edilen veya tadilat yapılan gemi ve su araçlarından; klaslı
     inşa edilenler için klas mektubu, klassız inşa edilenler için Gemi, Su Aracı İnşa, Tadilat Takip Raporu,

c) 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamında bulunan tekneler hariç
    gemi ve su araçlarından Gemi, Su Aracı Yapı Bildirisi,

d) Yeni gemi ve su araçlarından, tekne inşa ve makine faturası, Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki tekneler hariç, tam boyu
    15 (dahil) metreden büyük gemi ve su araçları için genel plan, endaze planı, boyuna ve enine kesit planı ve bunlara ek olarak
    gemi ve su aracının cinsi ve tipine göre ölçen makam tarafından ölçüm için gerekli olduğu belirlenen diğer planlar,

e) 15/4/1955 tarihli ve 6539 sayılı Kanunla katılmış bulunduğumuz Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesine tabi gemiler için
     yukarıda istenenlere ek olarak fribord hesapları,

f) 15 metreden küçük gemi ve su aracının baş, kıç ve yandan (bir taraftan) çekilmiş üç adet fotoğrafı, (Fotoğrafların, karada veya
    denizde çekilmesi mümkündür; arkalarına gemi ve su aracı ile malikinin adı yazılarak ölçmeyi yapan tarafından onaylanır)

g) Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki teknelerden ayrıca uygunluk beyanı,

h) Tonilato belgesinin kanuni harcının yatırıldığını gösterir harç belgesi.

Tonilato belgesi için ölçümler başvuruyu müteakiben Liman Başkanlığı tarafından yapılır. Gemi ve su aracını ölçen Liman Başkanlığı gemi ve su aracını teknik kütük defterine kaydeder ve teknik kütük numarası verir. Hazırlanan tonilato belgesine Liman Başkanlığınca teknik kütük defterinden alınacak bir sıra numarası verilir ve bağlama kaydı yapıldıktan sonra gemi ve su aracı maliki veya yetkili temsilcisine tonilato belgesi imza karşılığı verilir.
10- TONİLATO BELGEMİ ALDIM, BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYIT İÇİN NASIL BAŞVURACAĞIM ? GEREKLİ BELGELER
       HANGİLERİDİR ?

Bağlama kütüğüne kayıt, gemi, deniz ve iç su aracının mâlik veya işletenleri yahut vekilleri veyahut kanuni temsilcilerinin yazılı talebi üzerine yapılır. Talep, yazılı olarak bağlama kütüğünü tutmakla yükümlü ilgili başkanlığa yapılır.

 

Talep dilekçesi, İdarenin belirleyeceği forma uygun olarak talep sahibince doldurulup imzalanır ve ilgili başkanlığa verilir. Talebin yapıldığı tarih ve saat, dakikasıyla birlikte bağlama kütüğü kayıt memuru tarafından dilekçe üzerine kayıt edilir ve imzalanır. Talep bu saat itibariyle yapılmış sayılır.


Gemi, deniz ve iç su araçlarının bağlama kütüğüne kaydedilmesi için gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir. 

a) Talep dilekçesi, 
b) Talep sahibi gerçek kişi ise T.C. kimlik numarası, tüzel kişilik ise vergi numarası, 
c) Yabancılar için pasaport bilgileri, 
ç) Hak sahibi olduğuna ilişkin belge,  
d) Tonilato belgesi veya ölçüm raporu, 
e) İdare tarafından gerekli görülebilecek diğer belgeler.


Ayrıca, başvuru sırasında boyu 5 m den küçük olanlar haricindeki tüm gemi, deniz ve iç su araçları için ruhsat harcının yatırıldığını gösterir belgenin de ibraz edilmesi gerekmektedir.
11- BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYIT İÇİN BAŞVURUDA BULUNDUM, TALEBİM REDDEDİLEBİLİR Mİ? TALEBİM KABUL
       EDİLİRSE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Talebi inceleyen bağlama kütüğü kayıt memuru, talebin gereğini yerine getirmeye engel bir hâlin veya eksikliğin varlığının tespit edildiği durumda, talep sahibine engelin kaldırılması veya engelin giderilmesi için bir süre verilir. Süre sonunda engel kaldırılmamış veya eksiklik giderilememiş olursa talep reddedilir.

Kayıt talebinin kabulü ile bağlama kütüğü kayıt memuru, elektronik ortamda bağlama kütüğü sıra sayısı otomatik olarak verilen yeni bir bağlama kaydı sayfası açarak, gerekli bilgileri bu sayfaya işler. Bu işlem bittikten sonra bağlama kütüğü bilgi sisteminden bağlama kütüğü numarası alır. Her bir gemi deniz ve iç su aracı için ayrı bağlama kütüğü numarası verilir. Bağlama kütüğü kayıt örneğinden gerektiği sayıda suret çıktısı alınarak işlem sona erdirilir. 

Alınan çıktılar bağlama kütüğü kayıt memurunca imzalanıp mühürlenerek kayıt işlemi tamamlanır. İmzalı ve mühürlü bağlama kaydı suretinin birisi talep sahibine verilir, diğeri ise kayıt için istenilen belgelerle birlikte gemi, deniz ve iç su aracı için açılacak bağlama kütüğü dosyasına konulur. Bu dosyalar bağlama kütüğü sıra sayısına göre arşivlenir.


Ruhsatname, kaydın yapıldığı aynı gün düzenlenir. Ruhsatname düzenleyen bağlama kütüğü kayıt memuru tarafından paraflanır ve liman başkanı veya belediye başkanı yahut bunların vekilleri tarafından imzalanarak ilgilisine imza karşılığında teslim edilir.
12- TEKNEMİ BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYDETTİRDİM VE RUHSATNAMEMİ ALDIM. SÖZKONUSU RUHSATNAMEYİ
       TEKNEDE BULUNDURMAK ZORUNLUMUDUR ? BULUNDURMADIĞIM TAKDİRDE NE OLUR ?
Ruhsatname, gemi, deniz ve iç su aracının asıl belgelerinden sayılır ve gemi, deniz ve iç su aracının üzerinde bulundurulur. Ruhsatnamesi bulunmayan gemi, deniz ve iç su aracı seferden men edilerek en yakın limanda bağlanır.
13- TEKNEMİ BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYDETTİRDİM. TEKNENİN BORDASINA ADI,  BAĞLAMA KÜTÜĞÜ NUMARASI
       VE BAĞLAMA LİMANI BİLGİLERİ NE ŞEKİLDE YAZILMASI GEREKİYOR?
Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçlarının bordalarının her iki yanına adı ve bağlama kütüğü numarası, kıçına da adı, bağlama kütüğü numarası ve bağlama limanı yazılmalıdır. Ad, bağlama kütüğü kayıt numarası ve bağlama limanı, silinmez, bozulmaz ve okunaklı harf ve rakamlarla yazılır.
14- TEKNEMİ BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYDETTİRDİM. BU DURUMDA BAYRAK ÇEKMEM GEREKİYOR MU ?
Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçları Türk Bayrağı çekmek zorundadır.
15- BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYITLI GEMİ, DENİZ VE İÇ SU ARACININ MÜLKİYET DEVRİ NASIL YAPILIR

Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçlarının mülkiyetinin devrini gerektiren satış, bağış gibi sözleşmelerin ilgili başkanlık huzurunda yapılması zorunludur. Resmî sözleşme, gemi, deniz ve iç su aracının bağlı olduğu bağlama kütüğünün bağlı olduğu başkanlık dışında başka bir başkanlık huzurunda da yapılabilir. Resmî sözleşme dışında yapılmış mülkiyetin devrini amaçlayan sözleşmeler geçersizdir ve bu sözleşmelere dayanarak, sözleşmede hak sahibi olarak gözüken kişi adına kayıt yapılmaz.

 

Kanuni hükümlere dayanılarak ilgili idaresince yapılan satışlar ile adli mercilerce yapılan satışlar sonucu düzenlenen belgelerin ibrazı halinde, resmî sözleşme yapılmadan kayıt yapılır. Bunun yerine elektronik ortamda mâlik değişiklik formu düzenlenerek mâlike imzalatılır. Kütük kayıt memuru tarafından da imzalanıp mühürlenerek bağlama kütüğü dosyasına konur.

 

Resmî sözleşme formu İdare tarafından belirlenir. Elektronik ortamda tutulan resmi sözleşme örneği, ibraz edilen bilgi ve belgeler ile beyanlara uygun olarak bağlama kütüğü kayıt memuru tarafından düzenlenir. Sözleşmeye taraf olanların sayısından bir fazla sayıda çıktısı alınarak bağlama kütüğü kayıt memurunca paraflanıp ve taraflarca da imzalandıktan sonra liman başkanı veya belediye başkanı yahut vekilleri tarafından tarih, saat ve dakikası düşülmek suretiyle imzalanır ve mühürlenir. Yeteri kadarı taraflara verilir, bir sureti de bağlama kütüğü dosyasına konur. Resmi sözleşme başka bir başkanlık huzurunda yapılmış ise, sözleşme sureti, gemi, deniz ve iç su aracının kayıtlı bulunduğu başkanlığa posta ile gönderilir.

16- GEMİ, DENİZ VE İÇ SU ARAÇLARI BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE HANGİ DURUMDA RE'SEN KAYDEDİLİR ? KAYIT İŞLEMİ
       NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR ?

Yeni inşa edilmiş veya ithal edilmiş gemi, deniz ve iç su aracının malik veya işleteni, 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerde bağlama kütüğüne kayıt için başvuruda bulunmadıkları takdirde, ilgili başkanlık tarafından re’sen kayıt edilir.

 

Bağlama kütüklerine kayıt edilmeyen yeni inşa edilmiş veya ithal edilmiş gemi, deniz ve iç su aracının tespit edilmesi halinde, nerede bulunuyor ise o yer bakımından yetkili başkanlık tarafından aşağıdaki işlemler yapılır.

 

Malik veya işletenin kimliği ve adresi bilinmiyor ise araştırılır. Kimlik ve adres malum veya yapılan araştırma neticesinde tespit edilmiş ise, 16 ıncı maddedeki (10 numaralı sorunun cevabında listelenen belgeler) belgeleri hazırlayarak yirmi gün içinde Başkanlığa gelmesi için yazılı olarak davet edilir. Olumlu cevap gelirse, kayıt işlemi tamamlanır ve harcı ödettirilerek ruhsatnamesi düzenlenir.

 

Davete icabet edilmediği takdirde, mevcut veriler ile yapılacak ölçüm ve teknik denetleme sonucunda elde edilecek bilgilere göre kayıt yapılır ve bağlama kaydı üzerine “re’sen kaydedilmiştir” şerhi düşülür. Malik veya işleten daha sonra başkanlığa başvurup kayıtları güncelleştirdiğinde bu şerh terkin edilir.

17- RUHSATNAMENİN VİZE İŞLEMİ NE ZAMAN YAPILIR ? BİRDEN FAZLA YIL İÇİN VİZE YAPTIRILABİLİR Mİ? 
       ZAMANINDA VİZE YAPTIRMASSAM NE OLUR ?

Ruhsatnameler, harca tabi olup olmadığına bakılmaksızın her yıl vize edilir. Vize işlemleri, ruhsatname düzenlemeye yetkili başkanlıklar tarafından yapılır. Vizenin geçerlik süresi bir yıldır. Özel kullanıma tahsisli gemi, deniz ve iç su araçlarının vizeleri beş yıla kadar (5 yıl dahil) yapılabilir. Yeni vize süresi, bir önceki vize sürenin bittiği tarihi takip eden günden itibaren başlar.

 

Süresinde vize edilmeyen ruhsatnameler vize edildiği tarihe kadar geçersizdir. Zamanında vize işlemi yapılmayan gemi, deniz ve iç su araçlarına, denizcilik mevzuatına göre verilmesi zorunlu belgeleri düzenlenmez, liman ve iç su dâhilinde bile olsa sefere çıkmasına izin verilmez. Çıkanlar, seferden men edilerek en yakın limanda bağlanır.

 

Zamanında vize işlemi yapılmayan gemi, deniz ve iç su aracının mâliki ve işletenine, tescil edilmemesi veya vize yaptırılmaması nedeniyle tahsil edilemeyen ruhsat ve vize harç tutarının iki katı kadar idari para cezası başkanlıklar tarafından verilir.

18- RUHSATNAMENİN VİZE HARÇLARI HANGİ KRİTERLERE GÖRE ALINMAKTADIR ? MEVCUT HARÇ ORANLARI
       NEDİR?

Gemi, deniz ve iç su araçlarına düzenlenecek ruhsatnameler ve bunların vizeleri, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar” bölümünde belirlenen harca tâbidir. Buna göre, oluşturulan bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden ve bunların vizelerinden (Gemi, deniz ve iç su aracınınboyuna göre):

 

 

KATEGORİ

UZUNLUK

HARÇ TUTARI

2009 Yılı

2010 Yılı

2011 Yılı

5 metreye kadar olanlar

0,00 m – 4,99 m

Harc’a tabi değil

Harc’a tabi değil

Harc’a tabi değil

5 metreden 9 metreye kadar olanlar

5,00 m – 8,99 m

200 TL

220 TL

236,90 TL

9 metreden 12 metreye kadar olanlar

9,00 m –11,99 m

400 TL

440 TL

473,80 TL

12 metreden 20 metreye kadar olanlar

12,00 m – 19,99 m

800 TL

880 TL

947,70 TL

20 metreden 30 metreye kadar olanlar

20,00 m – 29,99 m

1.600 TL

1.760 TL

1.895,50 TL

30 metreden büyük olanlar

30,00 m ve üzeri

3.200 TL

3.520 TL

3.791,00 TL

19- RUHSATNAMELER VE VİZE HARÇLARINA İLİŞKİN İSTİSNA VE MUAFİYETLER NELERDİR ?  
Münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları için alınacak ruhsatname ve yapılacak vize işlemleri 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar” bölümünde belirtilen harçlardan müstesnadır.

Bağlama kütüğüne kayıtlı ve geçerli ruhsatnameye sahip gemi, deniz ve iç su araçları, her türlü gemi sağlık resmi ve fener ücretinden muaftır.

 

O yılın vize harcı ödenmemiş gemi, deniz ve iç su araçları, şartları oluştuğu takdirde re’sen terkin edilebilir.

20- HARÇ ÖDENMEDİĞİ TAKDİRDE MÜEYYİDESİ NEDİR ?
(1) Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında vize işlemi yapılmayan gemi, deniz ve iç su araçlarına, denizcilik mevzuatına göre
      verilmesi zorunlu belgeleri düzenlenmez, liman ve iç su dâhilinde bile olsa sefere çıkmasına izin verilmez.

(2) Seferden men yaptırımı ilgilisine tebliğ edilir. Keyfiyet yetkili Sahil Güvenlik Bot Komutanlıklarına bildirilir. Bu yaptırıma uyulup
      uyulmadığı, gemi ve deniz araçları için Sahil Güvenlik Bot Komutanlıkları tarafından takip ve kontrol edilir.

(3) İç sularda, ikinci fıkrada belirtilen takip ve kontroller jandarma veya emniyet teşkilatı yahut belediyenin ilgili birimi tarafından
      yerine getirilir.
21- ÖDENMEYEN HARÇLAR NEDENİYLE KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI NASIL TAHSİL EDİLİR ?  ÖDEME
       SÜRELERİ VE İDARİ TEDBİRLER NELERDİR ? 
Liman başkanlıkları tarafından verilen idari para cezalarının ödeme süresi içerisinde ödenmemesi ve idari yaptırım kararının kesinleşmesi halinde, ilgili liman başkanlıkları tarafından cezaya muhatap olanın bağlı olduğu vergi dairesine durumun bildirilmesi üzerine söz konusu idari para cezası 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre vergi dairesince takip ve tahsil edilir.

Belediye başkanlıkları tarafından verilen idari para cezalarının süresinde ödenmemesi halinde, söz konusu idari para cezaları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre cezayı veren belediye tarafından takip ve tahsil edilir.

Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında vize işlemi yapılmayan gemi, deniz ve iç su aracının mâliki ve işletenine, tescil edilmemesi veya vize yaptırılmaması nedeniyle tahsil edilemeyen ruhsat ve vize harç tutarının iki katı kadar idari para cezası verilir. İdari para cezaları başkanlıklar tarafından verilir. 

Mâlik ve işleten farklı ise ayrı ayrı, aynı kişi olduğu takdirde mâlik sıfatıyla tek bir ceza verilir. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile geçici 1 inci maddesinde belirtilen süreler içerisinde ruhsatname alınmaması nedeniyle kabahat fiili oluşmaz.

Ruhsatnamesi olmaması nedeniyle idari para cezası verilmesi gereken durumlarda, gemi, deniz ve iç su aracının harca esas boy; İdare kayıtlarına, kayıt bulunmayanlar için yapılacak ölçüme göre tespit edilir.

İdari para cezasına ilişkin idari yaptırım karar tutanakları 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 25 inci maddesi ile Maliye Bakanlığının bu konuda belirlediği esaslar dikkate alınarak düzenlenir ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir.

İdari para cezaları idari yaptırım karar tutanağının tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde ödenir.

Mâlik veya işleten hakkında verilmiş idari para cezası ödenmeden gemi, deniz ve iç su araçlarının liman veya iç su dahilinde de olsa sefere çıkmalarına izin verilmez.

28 inci maddeye göre verilmiş seferden men kararları kaldırılmış olsa bile, idari para cezasının ödenmemesi halinde, ceza miktarı ödenene kadar seferden men devam eder. Bu hususun takip ve kontrolü 28 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre yapılır.

İdari yaptırımlara ilişkin diğer hususlarda 5326 sayılı Kabahatler Kanununda ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemelerde yer alan esaslar da dikkate alınır.
22- BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYITLI TEKNEMİN KÜTÜK KAYDINI BAŞKA BİR BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE 
       NAKLEDEBİLİRMİYİM, BU İMKAN VARSA SÜREÇ NASIL İŞLER?
Gemi, deniz ve iç su aracı sahipleri, mevcut bağlama kütüğü kaydını başka bir bağlama kütüğüne nakledebilir. Bağlama kütüğü kaydının nakli için, kütük kaydının nakledileceği başkanlığa yazılı olarak talepte bulunulur. Talebi alan başkanlık bağlama kütüğü kayıt memuru, gemi, deniz ve iç su aracının bağlama kaydı bilgilerini kayıtlı olduğu bağlama kütüğünden elektronik ortamda alır ve yeni bir bağlama kaydı sayfası açarak kaydı yapar. Önceki bağlama kütüğü kayıt numarası bu kayıtta da kullanılır. Yeni bağlama kütüğü numarası verilmez. 15 inci maddeye göre kayıt tamamlanarak, önceki kaydın bulunduğu başkanlığa keyfiyet ve mevcut kaydın terkin edilmesi elektronik ortamda bildirilir. Bildirimi alan başkanlık derhal mevcut bağlama kaydını terkin ederek, üzerine “nakil nedeniyle terkin edilmiştir” şerhi düşer. Gemi, deniz ve iç su aracının dosyası içindeki belgelerin asılları yeni kaydın yapıldığı başkanlığa gönderilir. Dosyayı alan başkanlık, yeni bir kütük dosyası açarak belgeleri içine koyar.
23- BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYITLI BİR GEMİ, DENİZ VEYA İÇ SU ARACI HANGİ DURUMLARDA TERKİN EDİLEBİLİR ?
       TERKİN SÜRECİ NASIL İŞLER ?
(1) Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçlarının bağlama kaydı;

     a) Kurtarılamayacak şekilde batması,
     b) Tamirinin mümkün veya ekonomik olmaması,
     c) Yurt dışına satılmış olması,
     ç) Ticari olarak işletilenlerin;
         1) Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilmesi,
         2) Tadilat sonucu tonilatosunun 18 groston ve üzerine çıkması,
     e) Başka bir bağlama kütüğüne nakledilmek istenilmesi, halinde mâlikinin talebi ile terkin edilir.

(2) Yabancılar adına kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçları, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlar nedeniyle veya isteğe
      bağlı olarak terkin edilebilir.

(3) Terkin;

     a) Ticari olarak işletilenlerde mâlik veya mâlikin onayı ile işleticinin talebi, 
     b) Özel kullanıma mahsus olanlar veya yabancı uyruklular için mâlik veya vekilleri yahut kanuni temsilcilerinin talebi, ile
         elektronik ortamda yapılır.

(4) Terkin talebi birinci fıkrada belirtilen terkin sebeplerinin oluştuğu tarihten itibaren bir ay içinde yapılmalıdır.

(5) Talebi alan başkanlık, terkin şartlarının oluşup oluşmadığını inceler. Talep uygun görülmez ise reddedilir. Terkin edilen gemi,
      deniz ve iç su aracı mâlikine “terkin belgesi” verilir.

(6) Bağlama kütüğünden terkin edilen gemi, deniz ve iç su aracının bağlama kaydına ne sebepten terkin olduğu yazılarak, “terkin
     edilmiştir” kaydı düşülür ve kayıt kapatılır. Terkin edilmiş kayıtlar elektronik sistemden silinmez ve bağlama kaydının aynı sıra
     sayısında muhafaza edilir.

(7) Terkin için ibraz edilmesi gereken belgeler ile terkin belgesinin formunu ve terkin sonucunda kayıtların elektronik sistemde
      muhafazası için usul ve esasları İdare belirler.
24- BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYITLI BİR GEMİ, DENİZ VEYA İÇ SU ARACI TERKİN KOŞULLARINI SAĞLAMASINA VE 
      TERKİN SÜRESİ DOLMASINA RAĞMEN MALİKİ TARAFINDAN TERKİN TALEBİNDE BULUNULMAMASI HALİNDE NE
      GİBİ SONUÇLAR ORTAYA ÇIKAR?
23 üncü sorunun cevabınını 1 inci fıkrasında belirtilen şartların birinin oluşmasına rağmen gemi, deniz ve iç su aracı kaydının terkini süresinde talep edilmez ise, sebebin bağlama kütüğünü tutan başkanlık tarafından öğrenildiği tarihten itibaren derhal gemi, deniz ve iç su aracı ilgililerine bir süre verilerek, kaydın terkini için talepte bulunmaya davet edilir. Süre sonunda davete icabet edilmemesi halinde re’sen terkin yapılır. 

Re’sen terkinde de kaydın kapatılması terkin işlemi gibi yapılır ve bağlama kaydına “re’sen terkin edilmiştir” şerhi düşülür. Re’sen terkin keyfiyeti gemi, deniz ve iç su aracının mâlik ve işletenine, bağlama kaydında görülen en son adresine tebligat yapılmak suretiyle bildirilir. Tebligat, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır. 
25- BAĞLAMA KÜTÜĞÜ KAPSAMINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLERDEN DOLAYI HAKLARI ETKİLENECEK OLANLAR 
       İÇİN İTİRAZ HAKKI BULUNMAKTAMIDIR ?
Başkanlıklarca, bağlama kütüğü kapsamında yapılan iş ve işlemlere karşı ilgilisi veya bu iş ve işlemden hakları etkilenecek olanlar, işlemin öğrenildiği tarihten itibaren yedi gün içinde işlemi gerçekleştiren başkanlığa itiraz edebilir. Başkanlık, itirazı onbeş gün içinde inceler ve sonuçlandırır. 

İtiraz kabul veya gerekçe gösterilmek suretiyle ret edilebilir. İtirazın kabul edildiği durumda, yapılan işlem itirazın mahiyetine göre değiştirilir ve keyfiyet diğer ilgililere tebliğ edilir. İtirazın reddedildiği durumda, itiraz sahibinin genel hükümlere göre dava açma hakkı saklıdır.
26- BEN TÜRK VATANDAŞI DEĞİLİM FAKAT BURADA KÜÇÜK BİR TEKNE SATIN ALDIM. TEKNEMİ BAĞLAMA
       KÜTÜĞÜNE KAYIT YAPTIRMAM GEREKİYOR MU?
6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun bayrak çekmeye ilişkin hükümlerine bağlı olmaksızın yabancı uyruklu gerçek kişilere ait özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçları talep olması ve İdare tarafından uygun bulunması halinde kayıt edilir.
27- ŞAHSIMA AİT BİR TEKNEM VAR ANCAK HERHANGİ BİR YERDE KAYDI BULUNMAMAKTADIR, TEKNEMİN GROS
       TONİLATOSUNU DA BİLMİYORUM, BU DURUMDA NE YAPMAM GEREKİYOR ?
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan gemi, deniz ve iç su araçlarının bağlama kütüklerine kayıt edilebilmesi için, malik veya işletenlerinin 30/12/2009 tarihinden önce başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihte kadar başvurulmaması halinde, re’sen tescil ve idari para cezası verilmesine ilişkin hükümler uygulanır. 

Tekneniz ilk defa bağlama kütüğüne kayıt edileceği için 6 numaralı sorunun cevabında yer alan aşamaları sırasıyla takip etmeniz gerekmektedir. Sözkonusu aşamalara yönelik yapmanız gerekenler sırasıyla 7, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 numaralı soruların cevaplarında ayrıntılarıyla anlatılmaktadır.
28- TEKNEM 18 GROS TONİLATODAN KÜÇÜK VE LİMANDAKİ BAĞLAMA DEFTERİNE KAYITLI DURUMDA,
       YÖNETMELİK GEREĞİ TEKNEMİ BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYIT YAPTIRMAM VE RUHSAT ÇIKARTMAM İÇİN NE
       YAPMAM GEREKİYOR?
Bu konuda izlenecek yol 27 inci sorunun cevabında olduğu gibidir ancak, tekne limandaki bağlama defterine kayıtlı olduğu için gros ve net tonu gibi tonaj bilgileri mevcut olduğundan, tonilato belgesi için tekrar ölçüm yapılması hususu Liman Başkanlığının uhdesindedir. Şayet Liman Başkanlığı teknenin tonaj bilgilerinin yetersiz olduğu kanaatine varırsa, tekrar ölçüm yapılması sözkonusu olabilecektir.
29- BEN TÜRK VATANDAŞI DEĞİLİM VE TEKNEMİ BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYDETTİRDİM, YABANCI BAYRAK
       ÇEKEBİLİRMİYİM ?
Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçları Türk Bayrağı çekmek zorundadır. 

Bağlama kütüğüne kayıtlı ticari gemi, deniz ve iç su araçları ile yabancılara ait özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçları, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun bayrak çekme ile ilgili hükümlerine bağlı olmaksızın Türk Bayrağı çekerler. 

Yabancı uyruklu gerçek kişilere ait gemi, deniz ve iç su araçları hakkında, 19/4/1926 sayılı ve 815 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.
30- BEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞIYIM. YABANCI BAYRAKLI BİR GEMİYİ CEBRİ İCRA YOLUYLA SATIN
       ALDIM. GEMİMİ BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYIT ETTİREBİLMEK İÇİN HANGİ İŞLEMLERİ YAPMAM GEREKİR ?
Türkiye'de yabancı bayraklı bir gemi mahkeme kararına binaen cebri icra yoluyla satışa çıkarılır ve bir Türk vatandaşı tarafından satın alınırsa, öncelikle Dış Ticaret Müsteşarlığından ithaline izin alınması ve gümrük giriş işlemi yaptırılarak gümrük giriş beyannamesinin alınması gerekir. Daha sonra mahkeme kararı, ithal izin belgesi ve gümrük giriş beyannamesi ile kayıt yaptırılmak istenilen liman başkanlığına müracaat edilmelidir.