TALİMATLAR GENEL
VİZE İŞLEMİ TEKNENİN KAYDININ BULUNDUĞU BAŞKANLIK DIŞINDAKİ BAŞKANLIKLARDAN BİRİNDE YAPILABİLİR Mİ? YAPILABİLİR İSE SÜREÇ NASILDIR?

Vize işlemi teknenin kaydının bulunduğu başkanlık dışındaki başkanlıklardan birinde yapılabilir; talebi alan başkanlıkça telefonla, teknenin kaydının bulunduğu başkanlıktan program üzerinden yetki verilmesi istenir. Kaydı tutan başkanlık, talebi uygun gördüğü takdirde, vize işleminin yapılmasına yetki verecektir. Yetki verilen başkanlık, program üzerinde vize işlemini yaptıktan sonra vize bilgilerini ruhsatnamenin vize bölümüne işlemek suretiyle işlemi tamamlar. Vize işlemi yapılan tekne harca tabi değilse, işlemi yapan başkanlığa hitaplı tekne sahibi talep dilekçesi; harca tabi ise, işlemi yapan başkanlığa hitaplı tekne sahibi talep dilekçesi ve harcın yatırıldığına dair makbuz,  dosyasına konulmak üzere kaydın tutulduğu başkanlığa gönderilir. (03.09.2010 tarih ve 28532 sayılı talimat yazısı)

BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYITLI TEKNELERİN VİZE İŞLEMLERİNDE GEREKLİ BELGELER NELERDİR? VİZE İŞLEMLERİNDE SÜREÇ NASILDIR? 

Bağlama Kütüğüne kayıtlı teknelerin vizelerinde gerekli belgeler, teknenin mevcut ruhsatnamesi ve harca tabi ise harcın yatırıldığına dair makbuzdur. Tekne sahibinin söz konusu bu belgeler ile teknenin kayıtlı olduğu başkanlığa müracaat etmesi gerekmektedir. Tekne sahibi söz konusu belgeler ile ilgili başkanlığa müracaat etmesi halinde, başkanlıkça yapılacak işlemler, Bağlama Kütüğü Bilgi sistemince yönlendirilmekte olup, işlemlerin bitimini müteakip, sistemce verilen vize bilgileri ruhsatnamenin arka yüzünde yer alan vize bölümüne işlenerek işlem tamamlanacaktır. (17.06.2010 tarih ve 20182 sayılı talimat yazısı)

RUHSATNAMENİN VİZE İŞLEMİ NE ZAMAN YAPILIR? VİZE HARCININ ERKEN YATIRILMASI BİR SONRAKİ VİZE TARİHİNİ DEĞİŞTİRİR Mİ?

Bağlama Kütüğüne kayıtlı teknelerin yıllık vize harcı vize işleminin yapıldığı anda doğmakta olup, yıllık vizenin yapılabilmesi için harcın peşin tahsil edilmesi gerekmektedir. Bağlama Kütüğü ruhsatnamesine uygulanacak vize işlemlerinin geçerlilik süresi bir yıldır. Örneğin 15.09.2009 tarihinde ruhsatnamesi alınmış olan bir gemi, deniz veya iç su aracının bir yıllık süresi 15.09.2010 tarihinde dolduğundan 16.09.2010 tarihinden önce (bu tarih hariç) vize işleminin yapılmış olması gerekmektedir. Şöyle ki; ruhsatnamenin verildiği tarih (15.09.2009) ile vizenin yapılabileceği son tarih (15.09.2010) aralığında herhangi bir tarihte vize işlemi yapılabilecektir. Vizenin erken bir tarihte yapılması bir sonraki vize tarihini değiştirmeyecektir. Vize tarihlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri sistemce otomatik belirlenip, işlem yapanları bilgilendirmektedir. Ancak, vize harcının (harca tabi olanlarda) vizenin yapılabileceği son tarih yılının harcı üzerinden ödenmiş olması gerekmektedir. (17.06.2010 tarih ve 20182 sayılı talimat yazısı)

HANGİ DURUMLARDA, NE KADAR SÜRE İÇERİSİNDE VİZE YENİLENEBİLİR?

492 sayılı Harçlar Kanununun 111 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince harca tabi tutulmuş olan belgelerin yenilenmelerinde veya devir suretiyle başkalarına intikallerinde veya herhangi bir sebeple iptal edildikten sonra yenilenmelerinde, yeni ruhsatnamenin düzenlendiği tarihten itibaren bir yılın içinde, herhangi bir tarihte vize yapılabilecektir. (17.06.2010 tarih ve 20182 sayılı talimat yazısı)

RUHSATNAMENİN KAYBOLMASI VEYA ÇALINMASI NEDENİYLE RUHSATNAMEDE HERHANGİ BİR BİLGİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMADAN YENİLENMESİ DURUMUNDA VİZE GEÇERLİLİK SÜRESİ NE OLACAKTIR?

Ruhsatnamenin kaybolması veya çalınması nedeniyle yenilenmesinde; ruhsatname içerisinde herhangi bir bilgi değişikliği yapılmadan yeniden düzenlenmesi durumunda verilen ruhsatnamenin vizesi, çalınmış veya kaybedilmiş olan ruhsatnamenin (eski ruhsatnamenin) geçerlilik süresine tabi olacaktır. Yani kaybolan aslının süresi kadar muteber olacaktır. Şöyle ki; 15.09.2009 tarihinde alınan ruhsatnamenin herhangi bir tarihte örneğin, 05.02.2010 tarihinde kaybedildiğini ve 01.03.2010 tarihinde yeni ruhsatnamenin verildiğini varsayalım, bu durumda vize işlemlerinin ilk ruhsat süresinin bitim tarihinden (16.09.2010) önce (bu tarih hariç) yapılmış olması gerekmektedir. Söz konusu nedenlerle verilen ruhsatnamenin veriliş tarihinin vize işlemlerine ait sürelere herhangi bir etkisi olmamaktadır. (17.06.2010 tarih ve 20182 sayılı talimat yazısı)

BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYITLI TEKNENİN TEKNİK DURUMUNDA (BOY, CİNS. MAKİNE VB.) DEĞİŞİKLİK OLMASI NEDENİYLE RUHSATNAMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNDE RUHSATNAME HARCI VE O YILIN VİZE HARCI ALINIR MI?
492 sayılı Harçlar Kanununun 111’inci maddesinin birinci fıkrası gereğince harca tabi tutulmuş olan belgelerin yenilenmelerinde veya devir suretiyle başkalarına intikallerinde veya herhangi bir sebeple iptal edildikten sonra yenilenmelerinde tekrar tam harç alınacak olup, ruhsatnamenin düzenlendiği tarihten itibaren bir yılın sonunda da vize harcına tabi olacaktır. (18.02.2010 tarih ve 5873 sayılı talimat yazısı) 
BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYDEDİLEN TEKNELERİN SATIŞINDA, KISMİ OLARAK PAY SATIŞINDA VEYA MALİKİN ŞİRKET OLMASI HALİNDE, ŞİRKET UNVANININ DEĞİŞMESİ NEDENİYLE RUHSATNAMENİN DEĞİŞMESİNDE, YENİDEN RUHSATNAME HARCI ALINIR MI?
Ruhsatnamenin içeriğinde yer alan bilgilerde değişiklik olması veya devir suretiyle başkalarına intikalleri gibi herhangi bir nedenle ruhsatnamenin iptal edildikten sonra yeniden düzenlenmesinde tekrar tam harç alınır. (18.02.2010 tarih ve 5873 sayılı talimat yazısı)
RUHSATNAMENİN KAYBOLMASI VEYA ÇALINMASI NEDENİYLE, YENİLENMESİNDE HARÇ ALINIR MI? ALINMASI DURUMUNDA O YILIN VİZESİ NE ZAMAN YAPILIR?
Ruhsatnamenin kaybolması veya çalınması nedeniyle yenilenmesinde; ruhsatname içerisinde herhangi bir bilgi değişikliği yapılmadan yeniden düzenlenmesi durumunda ruhsatname harcı aranmayacak ve bu şekilde verilen ruhsatnamenin vizesi, çalınmış veya kaybedilmiş olan ruhsatnamenin geçerlilik süresine tabi olacaktır. Yani kaybolan aslının süresi kadar muteber olacak olup, bu sürenin tamamlanmasından sonra harç kapsamındakilerden vize harcı alınacaktır.  Diğer yandan, kaybedilen veya çalınan ruhsatnamenin yenilenebilmesi için; kayıp halinde, yerel bir gazetede ruhsatnamenin kaybedildiğine dair ilanın, çalınmış olması halinde ise, yerel güvenlik teşkilatından ruhsatnamenin çalındığına dair alınan rapor veya yazının dilekçe ekinde ilgili başkanlığa ibraz edilmesi halinde harç alınmadan ruhsatname yenilenecektir. (18.02.2010 tarih ve 5873 sayılı talimat yazısı)
BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYITLI TEKNELERİN YILLIK VİZELERİ NE ZAMAN YAPILIR? YILLIK VİZE HARCININ HANGİ TARİHTE ÖDENMESİ GEREKİR?
Bağlama Kütüğü kayıt harcı, ruhsatnamenin düzenlendiği anda, vize harcı ise vize işleminin yapıldığı anda doğmaktadır. Ruhsatname düzenlenmesi ve vize yapılabilmesi için harcın peşin tahsil edilmesi gerekmektedir. Bağlama Kütüğü ruhsatnamesine uygulanacak vize işlemlerinin geçerlilik süresi bir yıldır. Örneğin15.09.2009 tarihinde ruhsatnamesi alınmış olan bir gemi, deniz veya iç su aracı için bir yıllık süre 15.09.2010 tarihinde dolduğundan bu tarih (15.09.2010) itibariyle vize işleminin yapılmış olması gerekmektedir.

Özel kullanıma tahsisli tekneler için düzenlenen ruhsatnameler beş yıla kadar (5 yıl dahil) vize edilebilir. Ancak, vize işleminin yapılmadığı süre için geriye yönelik harç aranmayacak olup, bu durumda 5897 sayılı Kanunda öngörülen idari para cezası uygulanacaktır. (18.02.2010 tarih ve 5873 sayılı talimat yazısı)
HARCA TABİ OLMAYAN TEKNELERE İDARİ PARA CEZASI UYGULANIR MI?

Harçtan müstesna olan (balıkçı gemileri ile münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemiler) veya harcın tarifesine dahil olmayan gemi, deniz ve iç su araçlarında (boyu 5 m.’den küçük olanlar) ruhsatnamenin bulunmaması veya süresinde vize işleminin yapılmaması durumunda idari para cezası uygulanmayacaktır. Ancak, ruhsatnamesi olmayan veya zamanında vize işlemi yapılmayan teknelere, denizcilik mevzuatına göre verilmesi zorunlu belgeler düzenlenmeyecek, liman veya iç su dahilinde bile olsa sefere çıkmasına izin verilmeyecektir. (18.02.2010 tarih ve 5873 sayılı talimat yazısı)

BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYDINDAN ÖNCE LİMANDA GAYRİ MÜSECCEL OLARAK KAYITLI TEKNELERİN BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYDINI YAPARKEN MTV BORCU ARANIR MI?
5897 sayılı Kanunla 197 sayılı Kanunun 13’ üncü maddesinin (c) bendinde yapılan değişiklik neticesinde, trafik sicil memurları ile Ulaştırma Bakanlığı sivil hava vasıtaları sicil memurları gibi taşıtların her türlü satış ve devir işlemlerini yapanlar, motorlu taşıtların her türlü satış veya devir işlemlerini yapmadan önce, taşıta ilişkin ödenmemiş motorlu taşıtlar vergileri ile gecikme zamları, gecikme faizleri ve vergi cezalarının ödendiğini gösterir belgeyi istemeye mecbur oldukları hüküm altına alınmış olup, liman ve belediye sicil memurları söz konusu bentten çıkarılmış bulunmaktadır.

Daha önce gayri müseccel olarak kayıtlı teknelerin 5897 sayılı Kanunun 1’inci maddesi uyarınca oluşturulan bağlama kütüğüne kaydedilmesi esnasında, motorlu taşıtlar vergileri ile gecikme zamları, gecikme faizleri ve vergi cezalarının ödendiğini gösterir belgenin aranılması gerektiğine ilişkin 197 sayılı Kanunda herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Bu itibarla, Bağlama Kütüğüne tekne kaydının yapılması aşamasında söz konusu aracın 5897 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce MTV borcu olup olmadığı aranmayacaktır. (18.02.2010 tarih ve 5873 sayılı talimat yazısı)
5897 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE ÖZEL TEKNELERE ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI VE KULLANACAK KİŞİLERİN YETERLİKLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA 5 YIL SÜRELİ OLAN VE 30 TL HARÇ TAHSİL EDİLEN ÖZEL TEKNE BELGESİ DÜZENLENMİŞ ÖZEL TEKNELERE, 2010 YILI İÇERİSİNDE BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYIT İÇİN BAŞVURDUKLARINDA GECİKME CEZASI UYGULANIR MI?
5897 sayılı Kanun ile özel teknelerin Bağlama Kütüğüne kaydının zorunlu hale gelmesiyle, 13.09.2009 tarihli ve 27348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Teknelerin Donatımı Ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikle Özel Tekne Belgesi kaldırılmıştır.

Bu itibarla, 5897 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ilgili Yönetmeliğe istinaden 5 yıl süreli Özel Tekne Belgesi almış ve 30.12.2009 tarihine kadar Bağlama Kütüğüne kayıt için başvuruda bulunmayan harca tabi tekne maliklerine idari para cezası uygulanacaktır.

Ayrıca bu kapsamdaki teknelere (harca tabi olsun olmasın) denizcilik mevzuatına göre verilmesi zorunlu belgeler düzenlenmeyecek, liman veya iç su dahilinde bile olsa sefere çıkmasına izin verilmeyecektir. (18.02.2010 tarih ve 5873 sayılı talimat yazısı)
SATIŞLARDA KULLANILAN PROFARMA FATURA SAHİPLİK BELGESİ OLARAK KABUL EDİLEBİLİR Mİ?
Tekne satışlarında kullanılan profarma fatura, hukuken satıcının malını satmak amacıyla alıcı tarafa yaptığı teklif belgesi niteliğinde olup bilgi amaçlı kullanılır. Satış işlemi tamamlanmadan malın alıcı tarafından sahipliğinden söz edilmeyeceğinden satışın tamamlandığını gösteren asıl fatura veya diğer belgeler olmaksızın tek başına profarma fatura sahiplik belgesi olarak kabul edilmez. (06.01.2010 tarih ve 820 sayılı talimat yazısı)
LEASİNG USULÜ SATIŞLARDA, LEASİNG KURULUŞUNUN ŞARTLARININ UYGUN OLMASI HALİNDE KENDİ KURULUŞU ADINA TEKNEYİ KAYIT ETTİREBİLİR Mİ?
Leasing usulü satışlarda, tekne mülkiyetinin leasing kuruluşunda bulunması ve alıcının belirli bir vade süresinde kiracı konumunda olması nedeniyle leasing süresi bitip, mülkiyet alıcıya geçmeden alıcı üzerine tekne kaydı mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda, leasing kuruluşunun şartları uygun olması halinde, kendi kuruluşu adına tekneyi kayıt ettirebilir. (06.01.2010 tarih ve 820 sayılı talimat yazısı)
BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYDEDİLMEMİŞ 18 GT ALTI TİCARİ TEKNELERE DEB DÜZENLENEBİLİR Mİ? DÜZENLENİR İSE İLGİLİSİNE TESLİM EDİLEBİLİR Mİ?

Mevzuat gereği 18 gros tonilatodan küçük olsalar bile ticari teknelere DEB düzenlenmektedir. 5897 sayılı Kanun gereğince, Bağlama kütüğüne kayıtları zorunlu olan ticari teknelerin Ruhsatnameleri olmaması veya vizelerinin yapılmamış olması halinde, MGS’ye tescilli olsalar dahi denizcilik mevzuatına göre verilmesi zorunlu belgelerin düzenlenmemesi gerekmektedir. Ancak, teknenin Bağlama Kütüğüne kaydedilerek Ruhsatname tanzim edilmesi halinde düzenlenen belgelerin ilgilisine verilmesi, Bağlama Kütüğüne kayıt edilmemiş tekneye DEB düzenlenebileceği ancak, Bağlama Kütüğüne kaydedilip Ruhsatname düzenlendikten sonra DEB ilgilisine teslim edilir. (06.01.2010 tarih ve 820 sayılı talimat yazısı)

İÇ SU ARAÇLARININ BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYITLARINDA 18 GT SINIRI ARANIR MI?

Bağlama Kütüğüne kayıt edilecek iç su araçlarında 18 GT sınırı aranmaması hususuna ilişkin Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinin (b) fıkrasında “...boyu ve tonilatosu ne olursa olsun ticari amaçla işletilen deniz ve iç su araçları ile özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçları zorunlu olarak kaydedilir” denildiğinden iç su araçlarının Bağlama Kütüğüne kayıtlarında 18 GT sınırı aranmamaktadır. (06.01.2010 tarih ve 820 sayılı talimat yazısı)

YABANCI UYRUKLU GERÇEK KİŞİLERE AİT ÖZEL KULLANIMA MAHSUS TÜRK BAYRAKLI TEKNELERİN BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYDINDA İSTENİLECEK BELGELER NELERDİR?

Kayıt talep dilekçesi, tekne sahibi adına işlem yapacak kişi vekil ise yetkili şahsın T.C. Kimlik belgesinin sureti (Kimlik Numarasını içeren) ve yetki belgesi (Vekâletname), Tekne sahibinin oturma izni belgesi veya pasaport sureti (Noter veya liman başkanlığınca onaylı), Hak sahipliği ile ilgili belge (Tekne sahibinin adının yazılı olduğu terkin belgesi, fatura, noter devir belgesi, mahkeme kararı vb. resmi belgeler). (12.10.2009 tarih ve 34746 sayılı talimat yazısı)

GAYRİ MÜSECCEL OLUP (ESKİ BAĞLAMA DEFTERİNE KAYITLI) YENİ BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYDEDİLECEK TEKNELERE İLİŞKİN SÜREÇ NASILDIR?

Gayri müseccel olup (eski bağlama defterine kayıtlı) yeni bağlama kütüğüne kaydedilen teknelerin eski kaydına “5897 sayılı Kanunla oluşturulan bağlama kütüğüne kaydedilmek üzere terkin edilmiştir”, şerhi düşülerek kütük kapatılacaktır. Yeni bağlama kütüğüne kaydedilen tekne, kaydı yapan liman başkanlığının bağlamasında kayıtlı olmayıp, başka bir limanın başkanlığının bağlamasında kayıtlı ise, kaydı yapan liman başkanlığı eski kaydın bulunduğu liman başkanlığına yazılı olarak bildirir. İlgili yazıyı alan liman başkanlığı teknenin eski kaydına terkin şerhini işleyerek dosyasını kaydı yapacak liman başkanlığına gönderir.

 

Yukarıdaki işleme 31.12.2009 tarihine kadar devam edilecektir. Bu tarihten itibaren eski bağlama defterlerinden terkin edilmemiş teknelerin başka bir bağlama kütüğüne kaydedilip kaydedilmediği “Bağlama Kütüğü Bilgi Sistemi”nden kontrol edilip başka bir bağlama kütüğünde kaydı tespit edilenlerin defter kaydına terkin şerhi işlenecektir ve dosyası kaydı yapan liman başkanlığına gönderilecektir. Yapılan kontroller neticesinde yeni bağlama kütüğüne kaydı yapılmamış olan (eski bağlama defterine kaydı devam eden) tekneler re’sen yeni bağlama kütüğüne kaydedilerek eski defter kayıtlarına terkin şerhi düşülüp defterler arşive kaldırılacaktır. Kaydı yapılan teknelerde,  mevcut bağlama dosyaları kullanılabilecektir. (21.07.2009 tarih ve 24836 sayılı talimat yazısı)

DONATANLARINCA SÜRESİNDE BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYDI YAPTIRILMAYAN GEMİLERE VERİLEN İDARİ PARA CEZALARI 24.04.2010 TARİHİNDE YAPILAN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNDEN SONRA İPTAL EDİLMİŞ MİDİR?  
İdari para cezalarının verilmesine ilişkin usul ve esaslar, 5236 sayılı Kabahatler Kanununda düzenlenmiş olup, kabahat fiillerinin ve bunlara ilişkin cezaların düzenlendiği diğer kanunlarda usule ilişkin özel hükümler yer almadığı sürece Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

Kabahatler Kanununun 26 ncı maddesinde, idari para cezasının verilmesi, tahsili, artırılması gibi hususlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş; 27 nci maddesinde ise,  süresinde başvuru yapılmadığı takdirde cezanın kesinleşeceği hükmü getirilmiştir. (02.07.2010 tarih ve 21819 sayılı talimat yazısı)
.
HAKKINDA İDARİ PARA CEZASI İLE İLGİLİ CEZAİ İŞLEM UYGULANAN DONATAN İTİRAZ BAŞVURUSUNU NEREYE YAPMALIDIR?
İdari para cezasını veren idari merci, cezanın ilgiliye tebliğinden itibaren artık işten el çekmiş olmaktadır. Bunun sonucu olarak, idari para cezasını veren makamın tebligat işleminin tamamlanmasından itibaren, ceza işlemini etkileyecek, yani cezanın değiştirilmesi veya kaldırılması sonucunu doğuracak yeni bir işlem yapması mümkün değildir. Bu hususları itiraz üzerine inceleyecek  ve değerlendirecek  merci sulh ceza mahkemesidir. Bu nedenle, hakkında cezai işlem uygulanan donatanın itiraz başvurusunu ceza yazan liman başkanlığına değil, yetkili sulh ceza mahkemesine yapması gerekmektedir.  (02.07.2010 tarih ve 21819 sayılı talimat yazısı)
BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYITLI TEKNELERDE AD YAZMA ZORUNLULUĞU VAR MIDIR? YAZILMADIĞI TAKDİRDE KANUNİ TAKİBAT SÖZ KONUSU MUDUR? 
Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliğinin 11 inci maddesinde gemi adı, bağlama limanı ve bağlama kütüğü numarasının yazılması zorunlu tutulmuş ve ancak, yazılmaması durumunda ne gibi bir müeyyide uygulanacağı düzenlenmemiştir. Bununla birlikte, aynı maddenin (7) numaralı fıkrasında maddenin uygulanmasına ilişkin istisna ve muafiyetler ile diğer hususların İdare tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Bu maddede zorunluluk belirtilmiş ise de, zorunluluğun ihlâli halinde uygulanacak müeyyide veya idari para cezası belirlenmemiştir. Bu çerçevede, (7) numaralı fıkraya ilişkin bir düzenleme yapılıncaya kadar; bağlama kütüğü kaydı olup da ismi, bağlama limanı ve bağlama kayıt numarasını tekne üzerine yazdırmamış gemilerin seferine izin verilmeyerek, belirlenecek süre zarfında yazdırılması, aksi takdirde Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi uyarınca emre aykırı davranış fiilinden idari para cezası verileceği hususu yazılı olarak ihtar edilmelidir. Süresinde işlem yapılmadığının tespiti halinde 32 nci madde uyarınca yüz Türk Lirası idari para cezası verilebilecektir. (29.06.2010 tarih ve 21395 sayılı talimat yazısı)
SÜRESİNDE VİZE YAPILAYAN TEKNELERE YAPILACAK İŞLEM NEDİR?
Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında, “Ruhsatname düzenlenebilmesi veya vize işleminin yapılabilmesi için, harcın peşin olarak ödenmesi gerekir. Harç genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edilir. “ denilmekte, 5897 sayılı Kanunla 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen EK MADDE 12 nin 6 ncı fıkrasında, zamanında vize işlemi yapılmayan gemi, deniz ve iç su araçlarının maliki ve işletenine, tescil edilmemesi nedeniyle tahsil edilmeyen harçlar için idari para cezası verilmesi öngörülmektedir. (09.11.2010 tarih ve 35088 sayılı talimat yazısı)
VİZE SÜRESİNİN SON GÜNÜNÜN RESMİ TATİLE GELMESİ DURUMUNDA NE OLUR?
Vize süresinin son gününün, resmi tatile rast gelmesi halinde;  vize işlemi, Vergi Usul Kanununun 18 inci maddesinin son fıkrası gereğince tatili izleyen ilk iş gününde yapılacak olup, bu süre mesai saati sonunda biter. (09.11.2010 tarih ve 35088 sayılı talimat yazısı).
BAĞLAMA KÜTÜKLERİNE KAYIT EDİLMEYEN YENİ İNŞA EDİLMİŞ VEYA İTHAL EDİLMİŞ GEMİ, DENİZ VE İÇ SU ARACININ TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA HANGİ İŞLEMLER UYGULANIR?
Mâlik veya işletenin kimliği ve adresi bilinmiyor ise araştırılır. Kimlik ve adres malum veya yapılan araştırma neticesinde tespit edilmiş ise, 16 ncı maddedeki belgeleri hazırlayarak yirmi gün içinde Başkanlığa gelmesi için yazılı olarak davet edilir. Olumlu cevap gelirse, kayıt işlemi tamamlanır ve harcı ödettirilerek ruhsatnamesi düzenlenir. Davete icabet edilmediği takdirde veya mâlikinin tespit edilemediği durumda, mevcut veriler ile yapılacak ölçüm ve teknik denetleme sonucunda elde edilecek bilgilere göre re’sen tescil bölümüne kayıt yapılır. Mâlik veya işleten daha sonra başkanlığa başvurup kayıtları güncelleştirdiğinde kayıt re’sen tescil bölümünden bağlama kaydı bölümüne aktarılır. Harçların tahsil edildiğine dair makbuzların ibrazından sonra ruhsatname düzenlenir. (09.11.2010 tarih ve 35192 sayılı talimat yazısı) 
ŞİRKET ADINA ÖZEL TEKNE KAYDI YAPTIRILABİLİR Mİ ?
Deniz ticareti ile iştigal etmeyen ticaret şirketlerinin menkul veya gayrimenkul mal edinme hakları da dikkate alınarak, ticari faaliyetleri kapsamında veya bu kapsam dışında mal edinebilmelerinin mümkün olduğu, bu çerçevede faaliyet alanları arasında deniz ticareti veya denizle ilgili olarak limancılık balık üreticiliği gibi faaliyetlerde gemi kullanılmasını gerektiren işler bulunmayan ticari şirketlerin mal edinebilme haklarının engellenemeyeceği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 11 incı maddesi birinci fıkrasının (f) bendinde, kiralama  yolu ile edinilen veya işletmelerde kayıtlı olan; yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve bu taşıtlara ilişkin amortismanların safi kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılmayacağı,Hususları dikkate alındığında, deniz ticareti ile iştigal etmeyen şirketlerin  veya deniz ticareti ile ilgili faaliyeti bulunduğu halde ticari bir faaliyet amacı için değil de özel amaçla kullanılmak üzere şirketleri adına özel tekne kaydı yaptırabilecekleri değerlendirilmektedir. (24.12.2010 tarih ve 39612 sayılı talimat yazısı)
GAYRİ MÜSECCEL BAĞLAMA DEFTERİ, İÇ SU ARAÇLARI KÜTÜĞÜ İLE ÖZEL TEKNE BELGESİ ALARAK ELEKTRONİK ORTAMDA KAYITLI İKEN ÇALINDIĞI VE BULUNAMADIĞI VEYA KURTARILAMAYACAK ŞEKİLDE BATTIĞI GİBİ DURUMLARDA TERKİN İŞLEMİ NASIL UYGULANIR?
1-Tekne durumunun resmi belge  ile tespit edilmesi halinde;

Teknenin sahibince verilecek terkin talep dilekçesi ve ekindeki  ilgili resmi belgeye( çalınma, yanma, kurtarılamayacak şekilde batma gibi durumlarda jandarma komutanlığı, emniyet müdürlüğünce düzenlenmiş tutanak, cumhuriyet savcılığından alınmış yazı vb.) istinaden,

2-Tekne durumunun resmi belge ile tespit edilememesi halinde;

Teknenin sahibince verilecek terkin talep dilekçesi  ve ekindeki; talep sahibi, muhtar  ve TC. numaraları belirtilmiş iki şahit tarafından imzalanmış olup, teknenin durumunu izah eden tutanağa istinaden,

t
eknenin sahibince verilecek terkin talep dilekçesi ve ekindeki denizcilikle ilgili bir sivil toplum kuruluşu (su ürünleri ve balıkçılıkla ilgili kooperatifler, denizcilikle ilgili dernekler, veya federasyonlar, deniz ticaret odalarının şubeleri vb.) tarafından imzalanıp mühürlenmiş olup teknenin durumunu izah eden tutanağa istinaden,

terkin işlemi yapılabilir. (09.12.2010 tarih ve 37915 sayılı talimat yazısı)
KAMU KURULUŞLARINA AİT OLUP, TEMEL KAMU HİZMETLERİNE TAHSİSLİ GEMİ, DENİZ VE İÇ SU ARAÇLARININ BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYDI ZORUNLU MUDUR?
Devlete ait olup temel kamu hizmetlerine tahsisli gemi, deniz ve iç su araçları ticari ve özel kapsamda olmamaları nedeniyle Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği’nin “Kapsam” başlıklı 2 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen kaydı zorunlu gemi, deniz ve iç su araçları arasında yer almamaktadır. Bu nedenle, kamu kuruluşlarına ait olup temel  kamu hizmetlerine tahsisli gemi deniz ve iç su araçlarının, Bağlama Kütüğüne kaydı zorunlu olmamakla birlikte, ilgili kurumların talebi halinde Bağlama Kütüğüne kayıt yapılacaktır. Ancak,  cinsi harca tabi olanların kaydında  ruhsatname harçlarının   yatırıldığına dair makbuz  istenecektir. (24.12.2010 tarih ve 39613 sayılı talimat yazısı)
KAMU KURULUŞLARINA AİT OLUP, BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYDI YAPILACAK ŞİŞME BOTLARIN ÖLÇÜMLERİ HANGİ KRİTERLERE GÖRE YAPILMALIDIR?
Kamu kuruluşlarına ait olup Bağlama Kütüğüne kaydı yapılacak şişme botların Gemi İnşa ve Tersaneler Genel Müdürlüğünün 17.12.2009 tarih ve 43662 sayılı talimatında yer alan hüküm gereğince “Küçük Tekne Temel Veriler” isimli TSE En ISO 8666 standardına göre ölçülmesi gerekmektedir. (24.12.2010 tarih ve 39613 sayılı talimat yazısı)
MUHTARLIKLARDAN ALINMIŞ OLAN, TEKNENİN DURUMUNU İZAH EDEN TUTANAĞA İSTİNADEN TERKİN İŞLEMİ YAPILABİLİR Mİ? BU DURUMDA CEZAİ İŞLEM UYGULANIR MI?
30.06.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5897 Sayılı Kanunla 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek.12 Maddenin ikinci fıkrasında “Kayıt için başvuru, mevcut gemi, deniz ve iç su aracı için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay, yeni kayıt altına alınacak veya kayıt değişikliği yapılacak gemi, deniz ve iç su aracı için iktisap tarihinden itibaren bir ay içerisinde malik veya işleteni tarafından yazılı olarak yapılır. Bu sürelerde kayıt başvurusunda bulunulmayan gemi, deniz ve iç su araçları, ilgili liman başkanlığınca; yukarıdaki fıkrada belirtilen iç sularda ise ilgili belediyelerce resen tescil edilir.,..” denilerek mevcut teknelerin 30.12.2009 tarihine kadar Bağlama Kütüğüne kaydını zorunlu kılmış, yine aynı maddenin beşinci fıkrasında  “Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında vize işlemi yapılmayan gemi, deniz ve iç su aracının maliki ve işletenine, tescil edilmemesi nedeniyle tahsil edilemeyen ruhsat ve vize harç tutarının iki katı idari para cezası verilir ve bu gemi, deniz ve iç su araçlarına, denizcilik mevzuatına göre verilmesi zorunlu belgeleri düzenlenmez,  liman veya iç su dâhilinde bile olsa sefere çıkmasına izin verilmez.” hükmü amirdir. Aynı şekilde Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliğinin İdari Para Cezası başlıklı 29’uncu maddesinin birinci fıkrasında  “Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında vize işlemi yapılmayan gemi, deniz ve iç su aracının mâliki ve işletenine, tescil edilmemesi veya vize yaptırılmaması nedeniyle tahsil edilemeyen ruhsat ve vize harç tutarının iki katı idari para cezası başkanlıklar tarafından verilir.” denilmektedir.

Bir teknenin mevcut olmadığını veya kullanılamaz (denize elverişsiz) durumda olduğunu resmi kurumlardan veya muhtarlıklardan alınan belgelerde belirtilen teknenin, 30.12.2009 tarihinden önce (zayi olduğu, çalındığı, battığı veya kullanılamaz hale geldiği) belirtilmişse herhangi bir idari para cezası uygulanmaması, ancak söz konusu teknenin 30.12.2009 tarihinden sonra  zayi olması durumunda idari para cezası tahakkuk ettirilerek gayri müseccel kayıtlardan terkin edilebilir. (31.12.2010 tarih ve 40398 sayılı talimat yazısı)
JET-SKİ, ŞİŞME BOTLAR, KANOLAR, KAYAKLAR, KÜREK SPORU TEKNELERİ İLE WİND SURFLERİN BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYIT EDİLİRKEN GEMİ CİNSİ NE OLARAK BELİRLENECEKTİR?  ÖLÇÜMLERİ HANGİ KRİTERLERE GÖRE YAPILMALIDIR?
Şişme botlar, kanolar, kayaklar, kürek sporu tekneleri ile wind surflerin “Spor ve Eğlence Amaçlı Özel Deniz Taşıtları” adı altında değerlendirilmesi, şişme botların “Küçük Tekne Temel Veriler” isimli TSE EN ISO 8666 standardına göre ölçülmesi, diğerlerinde ise aracının en uzun boyunun tam boyu kabul edilerek Bağlama Kütüğü harcına esas boyun tespit edilmesi gerekmektedir. (Gemi İnşa Tersaneler Genel Müdürlüğü’nün 03.11.2009 tarih 37590 sayılı yazısı).
5897 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE KAYDEDİLECEK GEMİ DENİZ VE İÇ SU ARAÇLARININ KAYIT SIRASINDA ÖDEYECEKLERİ KAYIT HARÇ TUTARI NEDİR?
Söz konusu teknelere kayıt sırasında uygulanacak harç miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.


KATEGORİ

UZUNLUK

HARÇ TUTARI

2009 Yılı

2010 Yılı

2011 Yılı

5 metreye kadar olanlar

0,00 m – 4,99 m

Harc’a tabi değil

Harc’a tabi değil

Harc’a tabi değil

5 metreden 9 metreye kadar olanlar

5,00 m – 8,99 m

200 TL

220 TL

236,90 TL

9 metreden 12 metreye kadar olanlar

9,00 m –11,99 m

400 TL

440 TL

473,80 TL

12 metreden 20 metreye kadar olanlar

12,00 m – 19,99 m

800 TL

880 TL

947,70 TL

20 metreden 30 metreye kadar olanlar

20,00 m – 29,99 m

1.600 TL

1.760 TL

1.895,50 TL

30 metreden büyük olanlar

30,00 m ve üzeri

3.200 TL

3.520 TL

3.791,00 TL


2009 YILINDA MEVCUT OLAN TEKNENİN KAYDININ 2009 VE 2010 YILLARINDA YAPTIRILMAYIP, 2011 YILINDA KAYDA GELİNMESİ HALİNDE TEKNE SAHİBİNE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI MİKTARI NE OLACAKTIR?
491 sayılı KHK’nin ek 12 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan ve kayıt zorunluluğuna tâbi teknelerin sahipleri, 31.12.2009 tarihine kadar teknelerini bağlama kütüğüne kayıt ettirmedikleri taktirde idari para cezası ile cezalandırılacaktır. Ek madde 12’nin 5 inci fıkrasında, “Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında vize işlemi yapılmayan gemi, deniz ve iç su aracının maliki ve işletenine, tescil edilmemesi nedeniyle tahsil edilemeyen ruhsat ve vize harç tutarının iki katı idari para cezası verilir....”hükmü yer almaktadır. Bu hükümde, ceza miktarının tayininde esas alınacak kıstas “tahsil edilmeyen harç” olarak belirlenmiş olup, zorunlu kayıt döneminde teknelerinin kaydını yaptırmayanlar, kayıt için geldiklerinde verilecek idari para cezası, kayıt yaptırdığı tarihe kadar tahsil edilemeyen ruhsat ve vize harcı kadar olacaktır. Misal, ek 12 inci maddenin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan veya 31.12.2009 tarihine kadar haricen iktisap edilmiş olup da Bağlama Kütüğüne kayıt edilmemiş teknelerin sahipleri, 2011 yılı içinde teknesini kayıt ettirmek için liman başkanlığına başvurduğunda; işlemleri yapılıp 2011 yılı için geçerli ruhsatname harcı  alınmak suretiyle kaydı tamamlanacak ancak, tahsil edilemeyen 2009 yılına ait ruhsatname harcı ile 2010 yılına ait vize harcının iki katı hesaplanmak suretiyle verilecek idari para cezasının tutarı belirlenecektir. Bu kişi, 2012 yılında kayıt için geldi ise verilecek idari para cezası, (2009 yılı ruhsatname harcı + 2010 yılı vize harcı + 2011 yılı vize harcı) X (2) tutarında olacak;  ek 12 nci maddenin dördüncü fıkrası hükmüne göre ruhsatnamenin düzenlendiği yıl ayrıca vize ücreti alınamayacak olup, sadece ruhsatname harcı alınacaktır.  (09.03.2011 tarih ve 7491 sayılı talimat yazısı)
TEKNE MALİKİNİN YAZILI BEYANINDA BELİRTTİĞİ ADRESE GÖNDERİLEN İDARİ PARA CEZASI TEBLİGATININ İLGİLİYE ULAŞMAMASI DURUMUNDA TEBLİGATIN HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ VAR MIDIR?
Mevcut teknelerin maliklerine verilen idari para cezası 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgilisine tebliğ edilir. Kanunda, 11.01.2011 tarihli ve 6099 sayılı Kanunla yapılan değişiklik hükümleri tebligat usullerini daha da kolaylaştırmış olduğundan; bu hükümlerin özellikle uygulanması ve ilgilinin verdiği adreste veya kayıtlarda belirtilen adreste bulunmaması nedeniyle tebligatın geri dönmesi halinde Kanunun diğer hükümlerine göre tebligatın mutlaka tamamlanması gerekmektedir.  (09.03.2011 tarih ve 7491 sayılı talimat yazısı)
GAYRİ MÜSECCEL OLARAK KAYITLI OLAN TEKNENİN, MUHTAR VEYA DİĞER RESMİ KURUMLARDAN ALINAN BELGELER GEREĞİNCE TERKİNİ İŞLEMİNDE HARÇ VE CEZA TAHSİLİYLE İLGİLİ OLARAK, İŞLEM TARİHİ Mİ YOKSA TEKNE İLE İLGİLİ OLAY TARİHİ Mİ ESAS ALINACAKTIR?
Gayri müseccelde kayıtlı olduğu halde, 31.12.2009 tarihinden önce herhangi bir nedenle gayri faal hale geldiği resmi belgeyle ispatlanan tekne kayıtlardan terkin edilebilecektir. Söz konusu tarihten sonra gayri faal duruma gelenlerden, harç kapsamında olmayanlar da terkin edilebilecektir. Harç kapsamında olanların terkini için maliklerinden ödenmemiş olan ruhsatname harcının iki katı ile tarihi  itibarıyla kapsaması halinde  vize harç tutarının iki katı idari para cezası alınması gerekmektedir. Bu tür uygulamalarda, terkine esas muhtar veya diğer resmi kuruluşlardan alınmış belgesinde, teknenin kullanılamaz hale geldiği belirtilen tarih işleme esas alınacaktır.   (09.03.2011 tarih ve 7491 sayılı talimat yazısı)
5897 SAYILI KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN ÖNCE NOTER SATIŞ SENEDİ İLE SATILIP YENİ SAHİBİ ADINA BAĞLAMA DEFTERİNE KAYDI YAPILMAYAN GEMİNİN RE’SEN KAYIT İŞLEMİNİ SATICI VE ALICIDAN HANGİSİ ADINA YAPILACAKTIR VE BU KAYIT SONUCU İDARİ PARA CEZASINI NE ŞEKİLDE UYGULANACAKTIR?
Gayri müseccelde kayıtlı iken noter satış senedi ile satılan teknenin re’sen kayıt işlemi alıcı adına yapılacaktır. 30.12.2009 tarihinden sonra satın alınan ve harca tabi olanlardan, satın alındığı tarihten itibaren bir ay içerisinde Bağlama Kütüğüne kayıt edilmeyenlerin maliklerinin, ruhsatname harcı tutarının iki katı idari para cezası, bu tarihten itibaren bir yıldan fazla zaman geçmesi halinde  ise, ödenmemiş vize harcı tutarının iki katı idari para cezası ödemesi gerekmektedir.   (09.03.2011 tarih ve 7491 sayılı talimat yazısı)
DOSYASINDA MALİKİNE ULAŞILABİLİR BİR TEBLİGAT ADRESİ OLMAYAN VEYA BELİRTİLEN ADRESİNDE MALİKİNE ULAŞILAMAYAN TEKNELER TERKİN EDİLİR Mİ; TERKİN EDİLMEZ İSE, NE TÜR İŞLEMLER YAPILIR?
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tekne sahibine yapılan tebligatın tamamlanması yasal bir zorunluluktur Bu itibarla, tebligat tamamlatıldığında ilgilisi  süresinde kayıt için gelmediği taktirde, teknenin fiili durumu hakkında (battığı, çalındığı, kullanılmaz durumda olduğu vb.) olumsuz bir bilgi  de edinilememiş ise, gayri müseccel kaydındaki bilgiler esas alınarak Bağlama Kütüğüne re’sen kayıt yapılması zorunludur. İlgilisinin liman başkanlığına gelmesi halinde Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesi ile 17 nci maddesine göre işlem yapılması gerekmektedir.

Ancak, tekne ilgilileri hiç bilinmiyor,  yapılan araştırmalar sonucu tespit edilemiyor ise, Tebligat Kanununun 28 ila 31 inci maddeleri hükümlerine istinaden ilanen tebligat yapılır. Çıkarılacak tebligata ”süresinde gelinmediği taktirde teknenin gayri müseccel kaydının silineceği ve Bağlama Kütüğüne kaydının yapılmayacağı“ şerhi konularak tebligatın tamamlatılması gerekir. Süresinde liman başkanlığına başvurulmadığı veya teknenin durumu hakkında resmi kaynaklı olumsuz bilgi ve belge alındığı takdirde re’sen kayıt yapılmadan gayri müseccel kaydının silinmesi uygun görülmektedir. (09.03.2011 tarih ve 7491 sayılı talimat yazısı)
MALİKİ ÖLMÜŞ OLUP MİRASÇILARINCA SAHİPLENİLMEYEN VEYA MİRASÇILARINA ULAŞILAMAYAN TEKNELER TERKİN EDİLİR Mİ; TERKİN EDİLMEZ İSE NE TÜR İŞLEMLER YAPILIR?
Maliki ölmüş olup da;mirasçıları tarafından sahiplenilmeyen teknelerin, öncelikle halen var olup olmadığı veya hizmetten alınıp alınmadığı yahut hurda haline gelip gelmediğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Eğer teknenin gayri faal olduğuna delil olacak bu şartlardan birinin gerçekleştiği tespit edilirse, re’sen kayıt yapılmaksızın gayri müseccel kaydının silinmesi gerekmektedir.

Aksi durumda, tekne sahibinin/işleteninin mirasçısı biliniyor ve araştırmalar sonucu tespit edilmiş ise, Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebligat tamamlatılmalı ve süresinde gelinmediği taktirde mirasçılar adına re’sen kayıt yapılmalıdır. Tekne sahibinin/işleteninin mirasçıları bilinmiyor, yapılan araştırmalar sonucu tespit edilemiyorsa, Tebligat Kanununun 28 ila 31 inci maddeleri hükümlerine istinaden ilanen tebligat yapılır. Çıkarılacak tebligata ”süresinde gelinmediği taktirde teknenin gayri müseccel kaydının silineceği ve Bağlama Kütüğüne kaydının yapılmayacağı“ şerhi konularak tebligatın tamamlatılması gerekmektedir. Süresinde liman başkanlığına başvurulmadığı takdirde re’sen kayıt yapılmadan gayri müseccel kaydının silinmesi uygun görülmektedir.  (09.03.2011 tarih ve 7491 sayılı talimat yazısı)
GAYRİ MÜSECCEL BAĞLAMA DEFTERİNDE ÇOK ESKİ YILLARDA (ÖRNEĞİN 1940, 1960 VB.) KAYIT EDİLEN VE 20 YILLIK SÜRE İÇİNDE HİÇBİR KAYIT MUAMELESİ YAPILMAMIŞ TEKNELER TÜRK TİCARET KANUNUNUN 853 ÜNCÜ MADDESİ HÜKMÜNE DAYANILARAK TERKİN EDİLİR Mİ?
Söz konusu teknelerin ve maliklerinin durumları; yapılan araştırmalar sonucunda;  yukarıda “Re’sen kayıtla ilgili olarak” başlığı altında bulunan fıkralardan hangisine uygun düşüyorsa, o fıkraya göre işleminin yapılması gerekmektedir. (09.03.2011 tarih ve 7491 sayılı talimat yazısı)