16 Ocak 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27464

TEBLİĞ

Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)ndan:

TÜRK SAHİPLİ OLUP, YABANCI BAYRAKTA BULUNAN VE ÖZEL

KULLANIMA MAHSUS GEMİ DENİZ VE İÇ SU ARAÇLARININ

İTHAL EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulunan ve Özel Kullanıma Mahsus Gemi Deniz ve İç Su Araçlarının İthal Edilmesine İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2009/3) 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 6 – (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesindeki şartları yerine getiren maliklerin talebi üzerine, gemi, deniz ve iç su aracı 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 12 nci maddesi kapsamında bağlama kütüklerine kaydedilir. Bağlama kütüğüne kaydı yapılanlara ilişkin gümrük işlemleri, liman başkanlarının ilgili gümrük idaresine bağlama kütüğüne kaydın yapıldığının bildirimini müteakip altmış gün içinde tamamlanır. Ancak, kütüğe kayıt için gemi, deniz veya iç su araçlarının Türkiye'de bulunması şartı aranmaz. Bu kapsamdaki araçların gümrük işlemleri, Türkiye'ye geldiğinin liman başkanlığı tarafından ilgili gümrük idaresine bildirimini müteakip aynı usulle yapılır."

MADDE 2 – Bu Tebliğ 30/12/2009 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.